Verslavingszorg Tilia - campus De Pelgrim

Verslavingszorg Tilia (35 bedden) biedt een programma aan voor volwassen patiënten met in hoofdzaak een illegale middelenproblematiek.

VZ Tilia is een afdeling die zich richt op de behandeling van mensen met een verslaving aan illegale middelen. Als verklaringsmodel wordt er vertrokken vanuit het bio-psycho-sociaal model, waarbij een verslavingsproblematiek beschouwd wordt als het resultaat van een continue interactie tussen een aangeboren kwetsbaarheid (biologisch), de persoonlijke ontwikkeling (psychologisch) en de omstandigheden (sociaal). In het behandelkader ligt de sterkste focus op het oplossingsgericht systeemtherapeutisch werken, in combinatie met cognitieve gedragstherapie. De opname verloopt in verschillende fasen. In alle verblijfsfasen wordt vanuit verschillende disciplines een eigen programma aangeboden.

  Opnameverloop

Een opname op de afdeling VZ Tilia bestaat uit 4 fasen:

 • Fase 0: Fysieke ontwenning
 • Fase 1: Inschattingsfase
 • Fase 2: Persoonlijk herstelplan
 • Fase 3: Ontslagfase
 • Fase 0: Fysieke ontwenning
 • Minimaal de eerste 24u verblijft de patiënt in een aparte eenheid voor fysieke ontwenning. Hierbij ligt het accent ligt op het tot rust komen en het op punt stellen van de substitutiebehandeling .
 • Fase 1: Inschattingsfase
 • In de volgende fase (die minimaal 1 week duurt) ligt het accent op individueel contact met de verschillende disciplines. Samen met de patiënt wordt verkend welke richting men wil uitgaan tijdens de opname.
 • Fase 2: Persoonlijk herstelplan.
 • Binnen de fase van het persoonlijk herstelplan wordt de nadruk gelegd op het omgaan met het middel(len) - probleem en alle levensdomeinen die hierbij aansluiten. De focus van het therapieprogramma ligt op het verwerven van kennis en inzicht in de afhankelijkheidsproblematiek, gedragsverandering, herstel van autonomie en nadruk op terugvalpreventie. Er wordt ook gewerkt met de naaste omgeving omdat de afhankelijkheidsproblematiek deze eveneens beïnvloedt.
 • Men werkt voor deze fase in groepsverband, waarbij in groep A meer de nadruk ligt op de verbale therapie (4 tal groepsgesprekken en 2 sessies sociale vaardigheden), in groep B meer op de non-verbale therapie (zoals ergotherapie) en in groep C op de psychotherapeutische vervolgmodule.
 • Fase 3: Ontslagfase
 • Wanneer het einde van de opname nadert, komt men terecht in de ontslagfase met een flexibel therapieprogramma. Hierbij ligt het accent op re-integratie.