Crisis & Complexe Zorg

De afdeling Crisis & Complexe Zorg (C&CZ) is een residentiële opname afdeling voor psychiatrische zorg. De afdeling bestaat uit een gesloten en open werking met respectievelijk 7 en 17 bedden (totaal: 24 bedden).

 

Op de gesloten werking kunnen mensen terecht met verschillende psychiatrische problematieken die zich in een acute crisis bevinden en beveiliging nodig hebben. Op de open werking kunnen mensen terecht voor een kortdurend crisistraject of een vervolgzorgtraject van (middel)lange duur.

Exclusiecriteria voor C&CZ zijn primair middelenmisbruik, mentale retardatie, forensische problematieken, (zware) agressieproblematieken, uitgesproken antisociale persoonlijkheidsstoornis en de onmogelijkheid tot samenleven in groep.

De behandeling gaat uit van de herstelvisie en wordt gedragen door een multidisciplinair team met een bijzondere knowhow omtrent psychotische kwetsbaarheid. De individuele behandeling die voorop wordt gesteld is zo lang of zo kort als nodig voor de patiënt. Zorg op maat staat dan ook centraal. In overleg met de patiënt wordt gezocht naar een aangepast therapieprogramma in het kader van de individuele vragen en doelstellingen. Centraal staat herstel bij de patiënt, waardoor het eigen leven weer inhoud en betekenis krijgt. De patiënt neemt de eigen regie terug in handen.

De doelstellingen voor de gesloten werking zijn observeren, stabiliseren, diagnosticeren en indien nodig doorverwijzen. De opname is vooral gericht op de reductie van de acute symptomen en het stabiliseren van het toestandsbeeld dat geslotenheid noodzaakt.

Deze doelstellingen in behandeling worden bereikt via presentie in leefgroepwerking, medicamenteuze ondersteuning, verschillende therapievormen, psychotherapie, en psychosociale begeleiding van context indien gewenst.

 

De doelstellingen voor de open werking zijn gericht op een vervolgtraject met de nadruk op herstel binnen verschillende levensdomeinen. Een behandelplan wordt in samenspraak met de patiënt opgesteld met als doel verbetering van de kwaliteit van leven. Ook observeren en diagnosticeren behoren tot de doelstellingen van de open werking.

Deze doelstellingen worden bereikt via medicamenteuze ondersteuning, psychotherapie, psycho-educatie, sociale begeleiding, ondersteuning van patiënt en omgeving, ergotherapie, activeringstherapie, creatieve therapie,….

Referentiekaders: Inspiratie vanuit het HIC model, Herstelvisie, verschillende therapeutische oriëntaties.