Herstelgerichte zorg

De meeste mensen die worden aangemeld in herstelgerichte zorg hebben reeds voorafgaand aan de opname een ambulante begeleiding of zelfs een volledige opname achter de rug. Ze werden doorverwezen voor een meer gerichte aanpak (semi-ambulant).

HERSTEL

Misschien herkent u zich in één van de onderstaande situaties.

Herstelgerichte zorg is bedoeld voor mensen die in hun werk- en privé situatie zijn vastgelopen en hierdoor in een crisis zijn geraakt. Dit kan zo hoog oplopen dat de ambulante mantelzorg niet langer toereikend is. Als anderzijds ook een opname niet in aanmerking komt, is een dagklinische behandeling mogelijk. We denken dan in de eerste plaats aan klachten zoals depressiviteit, angstklachten,  (posttraumatische) stressklachten, lichte eetstoornissen of psychosomatische klachten. Vaak heeft men ook problemen in sociale contacten en zijn er interpersoonlijke problemen van gemengde aard.

Ook na een psychiatrische opname in het ziekenhuis kan het deelnemen aan een behandeling in herstelgerichte zorg voor iemand een hele hulp en steun zijn. Er wordt nagegaan wat er nodig is om de contacten met het thuismilieu en de ruime sociale omgeving te verbeteren.

AANVAARDING

Daarnaast is er ook de groep van langdurig zorgafhankelijke patiënten.

Soms gebeurt het dat je ondanks alle psychofarmaca of therapieën nooit meer de oude zal worden. De stoornissen en samenhangende beperkingen zijn dan blijvend van aard. Je sociaal functioneren moet ondersteund worden. Je bent geheel of gedeeltelijk afhankelijk van langdurige zorgen, je lijdt aan een handicap. De psychosociale handicap uit zich door aanhoudende stoornissen ondanks een behandeling. Je bent beperkt op het vlak van zelfverzorging , zelfcontrole, relaties en sociale vaardigheden. Hulp in de dagdagelijkse activiteiten is onmisbaar, bijvoorbeeld in het  opbouwen van contacten, bij communicatiemogelijkheden, in het zichzelf verzorgen of bij het huishouden.

We denken hier in de eerste plaats aan mensen met een diagnose van schizofrenie, sommige psychoses, licht mentale handicaps... Wie zelfstandig woont buiten het ziekenhuis kan door een regelmatige deelname aan het behandelprogramma meer weerbaar worden tegen de moeilijkheden die men ondervindt bij de wens om zelfstandig in de maatschappij te leven.

Er zijn 4 doelgroepen :

Doelgroep Resocialisatie : Herintegratie in de eigen of een nieuwe sociale omgeving.

Doelgroep Rehabilitatie : Psychosociale rehabilitatie is een samenhangend geheel van psychosociale interventies (vaardighedenontwikkeling, lotgenotenondersteuning, arbeidstraining, psychotherapie) voor mensen met langdurige psychiatrische beperkingen met als doel het hoogst haalbare niveau van functioneren, onafhankelijkheid en kwaliteit van leven te bereiken.

Doelgroep  Activatie: Een georganiseerde reeks zorgactiviteiten (meestal in de vorm van een dag- of weekrooster) met de bedoeling de client te activeren of via een bepaald leefklimaat de nodige structuur en een zinvolle daginvulling bij te brengen. Het betreft arbeids-, bezigheids- en vrijetijdsactiviteiten, georganiseerd met het oog op het zinvol (leren) invullen van een dagstructuur en dagindeling.

Doelgroep Ontmoeting : Het aanbieden van een bepaald leefklimaat dat zorgt voor de nodige structuur. Het niet verplichtend aanbieden van activiteiten.                                                        

Heb je interesse? Hoe ga je best te werk? 

Neem zelf contact op met een arts of laat je behandelend arts met ons contact opnemen.

Bij deze aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een verkennend voorgesprek. Tijdens deze eerste kennismaking proberen wij onze wederzijdse verwachtingen te toetsen. We proberen met jou de  behandeldoelen te beschrijven, we bespreken de informatiebrochure en de algemene werking van het Dagcentrum. Binnen de week na het eerste contact krijgt u het advies van de behandelend psychiater over al dan niet opname.

Je wordt dan uitgenodigd om samen met de begeleiding vorm te geven aan je vragen tot ondersteuning en begeleiding. Je krijgt ook een rondleiding op het Dagcentrum. Je kan je laten vergezellen door familie of andere betrokkenen.