Wat zijn mijn rechten?

Rechten van de patiënt

In de ‘wet betreffende de rechten van de patiënt’ worden de rechten van de patiënt beschreven met betrekking tot de zorg, de onderzoeken en de behandelingen die in een ziekenhuis aangeboden worden.

1. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking

2. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

3. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand

4. Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie
4 bis. Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen

5. Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

6. Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer

7. Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

 

Voor verdere info kan je terecht op  https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/patientenrechten#article


GDPR

De bewaring en uitwisseling van gegevens, al dan niet elektronisch, wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Europa vaardigde een Verordening uit over gegevensbescherming (GDPR of General Data Protection Regulation) die van kracht werd op 25 mei 2018.

Het ziekenhuis verbindt zich er toe persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken op grond van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hebt u vragen over uw privacy of wilt u beroep doen op uw rechten, dan kan u steeds contact opnemen met  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rechtsverhoudingen

In deze vindt u de informatie over de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars.

Conform de wetgeving zullen jou bij opname twee documenten ter ondertekening voorgelegd worden. Het betreft documenten m.b.t. de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars. Hierna vindt u de nodige informatie.

Categorie                   Statuut                Vallen onder aansprakelijkheid van het ziekenhuis

Geneesheren            Zelfstandigen      Neen

Zorgkundigen            Werknemers       Ja

Verpleegkundigen     Werknemers       Ja

Apothekers                Werknemers       Ja

Kinesitherapeuten    Werknemers       Ja

Overigen KB 78         Werknemers       Ja

Indien u voormelde informatie (statuut – het ziekenhuis is al of niet aansprakelijk) wenst te bekomen betreffende een individuele beroepsbeoefenaar (geneesheer, verpleegkundige, …) kan u deze opvragen bij de dienst financiële administratie op het nummer 09/364.46.22. Gelieve de naam van de beroepsbeoefenaar duidelijk te vermelden.

Je kan je vraag voor informatie ten allen tijde stellen, ook na de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar.  Je kan dit zowel schriftelijk als mondeling doen. Het ziekenhuis zal u de informatie schriftelijk verstrekken binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de vraag.

 

Publicaties

 Folder patiëntenrechten