Psychosezorg

De afdeling psychosezorg is een open, residentiële opnameafdeling voor 20 patiënten met psychotische stoornissen waaronder schizofrenie, schizo-affectieve stoornis en paranoïde schizofrenie. Na de residentiële opname biedt de afdeling ook de mogelijkheid tot dagtherapie en nazorg. Exclusiecriteria zijn illegaal druggebruik, verstandelijke beperkingen en forensische problematieken.

De behandeling gaat uit van het bio-psycho-sociaal model en wordt gedragen door een multidisciplinair team (die onder meer de referentiekaders van het stress-kwetsbaarheidsmodel en de systeemtherapie hanteren). In overleg met de patiënt wordt gezocht naar een aangepast therapieprogramma in het kader van individuele vragen en doelstellingen.

Het behandelplan wordt in overleg met de patiënt uitgewerkt na een periode van observatie en (her)opbouw van contact met de realiteit, anderen en zichzelf. Doelen in deze fase zijn medicamenteuze oppuntstelling in het kader van symptoomreductie, het installeren van een veilig, transparant, betrouwbaar milieu, het in kaart brengen van mogelijkheden en moeilijkheden van de patiënt en eventueel van zijn/haar omgeving. Behandeling richt zich verder op verwerking van het ziekteproces en andere belangrijke levensgebeurtenissen, bevorderen van inzicht in het ziektebeeld en de particuliere uiting, inzicht in eigen kwetsbaarheden en mogelijkheden, opbouwen van zelfvertrouwen en zelfkennis met het oog op leren omgaan met stress, zingeving, opbouw van een sociaal (zorg)netwerk en dagbesteding  in het kader van nazorg en re-integratie in de maatschappij.

Deze doelstellingen worden oa. bereikt zowel via medicamenteuze behandeling,  psychotherapie (zowel in groepssessies als dmv individuele gesprekstherapie)  en psycho-educatie, sociale begeleiding en ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving , ergo- en activeringstherapie, equicoaching, (psycho)creatieve therapie,  enz.